2 thoughts on “THÔNG BÁO THAY ĐỔI LOGO CAPITECH NHẰM CẢI THIỆN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

  1. Pingback: CAPITECH THAM GIA HOẠT ĐỘNG HỔ TRỢ NGHIÊN CỨU VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC CỦA ITPC - CapiTech

  2. Pingback: CAPITECH TỔ CHỨC LỄ KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN XUẤT SẮC NĂM 2018 - CapiTech

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *